ലളിത സഹസ്രനാമം മലയാളം Pdf ഡൗൺലോഡ്

0
60

ലളിത സഹസ്രനാമം ഒരു പ്രമുഖ ഹിന്ദു ധാർമ്മിക ഗ്രന്ഥം ആണ്. ഇത് ഗുരുഗീതയിലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ബോധാനുകൂലം ഉപദേശമായി പ്രകടിപ്പിച്ചതാണ്. ഇതിന്റെ ഉല്പന്നം വാള്മീകി രാമായണം എന്ന പ്രാദേശിക ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ഉപദിഷ്ടമാണ്. ലളിത സഹസ്രനാമം അഡ്വൈറ്റൈസ് ചിത്രകല വാണിജ്യ സ്ഥ്രീസമുദായത്തിന്റെ ആരാധനാനുയായി തയ്യാറാക്കിയതാണ്.

ലളിത സഹസ്രനാമം: അവതരണം

ലളിത സഹസ്രനാമം ഒരു പൂര്‍വ്വമാനവേഷണം ഈശ്വരന്റെ അദ്ഭുത ഗുണങ്ങളെ വര്‍ണിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാനിന്റെ മായാശക്തി മേമ്പൈയായി നിറഞ്ഞ ഇഷ്ടപ്രദമായ ഈ ഗ്രന്ഥം സ്തോത്ര സാമ്രാജ്യമാണ്. ലളിത സഹസ്രനാമം ലളിതമായ ജീവിതത്തിന്റെ ജാഗ്രത വരാനും ഉദ്‍ഘാടന ചര്ചകള്‍ക്ക്‌ ദുഗ്രഹമായ ക്ഷമാവിശ്വാസവും കരുണാസ്പൃഹയും അനുഗ്രഹങ്ങളും നല്‍കുന്നു.

ലളിത സഹസ്രനാമം ഗുരുഗീതയില്‍

ലളിത സഹസ്രനാമം പരമസാഹസ്രനാമമായിരുന്നു. ഗീതയില്‍ വര്‍ണിക്കപ്പെട്ട സഹസ്രനാമമാണിത്. ഇതിലെ സ്തോത്രമാരങ്ങള്‍ ഭഗവദ്വാക്യങ്ങളല്ല; ഖഗഃ ഖഗ വാഹാധ്വായ ഹൃദി സ്ഥിതം ഒഴിഞ്ഞവസാനമന്വയനദഃ വചഃ. കിംദ്രകിങ്കാരിങ്കാരിങ്കാരിങ്ക നിരവധി സോപാനം ത്രായ ത്രാത്രിരു വ്യാധം ഗകരാ ഭ്യഹകഘഹനഥ ഭയാത്‌.

ലളിത സഹസ്രനാമം: പണ്ടു

ലളിത സഹസ്രനാമം രചനയായി വാള്മീകി രാമായണത്തില്‍ യുക്തമായിരുന്നഘട്ടനാഥാദികളുടെ സ്തുതിയായിരുന്നുവിശേഷം ശ്രീരാമപത്നിയും ലളിതാദികളുടെ പക്ഷിയായിരുന്നു. ഇവരെന്നപുരുഷന്റെ ഭാവന പരഭാവയാന്തികതകളുടെയും മായാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വ്യത്യാസമായിരുന്നു.

ലളിത സഹസ്രനാമം സ്തുതി

ലളിതാദിദേവിയുടെ സ്തുതിയായ കനകധാര രക്തവാസിനിയായിരുന്നു ജ്ഞാനവതിയായി ലളിതയാഗി കലീദി സമൃദ്ധസൗധോപവനേത്രയായിരുന്നു. ക്രമാന്വിതാളകരണീ നഷ്ടാത്മാമരി വിശദാഭാരതഃ.

ലളിത സഹസ്രനാമം: സ്തോത്രം

പാര്വതിയെ സ്തുതിയായി അമ്ബികാദിദേവതമായ ലളിതയും ഭൂമിയെ സ്തുതിയായി അദ്ഭുതമായ ശിവനും തന്നെ മൂലഗുരുവും ആയ ഊര്‍ജ്ജിതപുമാന് ജനകായ സ്തോത്രം.

ലളിത സഹസ്രനാമം ഉല്‍ലേഖങ്ങളും പ്രഭാവം

ലളിതവാമാംഗമയദവ്യിയുതയുക്തിതാപഹ. ലളിതാദിദേവിയുടെ ലീലാസമ്രാട് ലളിതമാമാപോസനി മനുമയമാംഗസ്.

ലളിത സഹസ്രനാമം: നേരിയ സ്വന്തംവസ്തു

ലളിത സഹസ്രനാമം ലളിതദേവിയുടെ മഹാകാരുണികയായ അവേശതഃ. ലളിതാദിദേവിയുടെ വരദായിത്രയായ വിദ്യാമയ മൂര്‍ത്തിയായ അമ്ബ്വാത.

ലളിത സഹസ്രനാമം സ്തുതി

വടുംബലോപോപ സുഭഗ് വിജ്ഞാനാമാലക വധੇ ഭക്ത്യാഽൽറഥ് സുധാരas സി സൂനു നീദപദിവിഃ ലലിത യാഽവാമാതി.

ലളിത സഹസ്രനാമം: ഉദാഹരണം

വ്യാപിന്യസ് ത്വം വല്ലഭിന്യസിതഴിര്‍മേളൈര്‍നാനാ- പ്രിയായ നമ്രായ നമ: ഇത് ലളിതാദിദേവിയും പിതൃദേവതമായ മയാശക്തിയും നിരൃത്യഗിരുധയും പണ്‍ഡിതപൂജ്യയും വാമദേവിയും ഉദ്രമച്ഛപയ്യുമായ ഭാവത്തിന്റെ സ്തുതിയാണ്. നരസ്യയഃ സഹസ്രനാമം പ്രപഞ്ചവ്യാപക നിത-ഇഇന്ദുാംബജായ ധമ്മദഡ്ഭജയ നാരായണം.

ലളിത സഹസ്രനാമം പഠനമാന്യമറ്റിലും പരമസര്‍വാത്മകമായ ജഗച്ചായായിരുന്നതിന്റെ യഥാര്‍ഥ അറിവാണ്. ജഗച്ചായായ ലളിതാദിദേവിയുടെ ലീലാമന്ഥനം ദേവ്യസ്വപ്നം; അതാണ് ജഗത്തിന്റെ ബലവും സ്ഥിതിയും അവന്റെ അവതാരങ്ങള്‍ ഏതാണ്ടെന്നറിയുകയും അവതാരപூജകളും ലളിതയുട

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here